Reddibo skapar ordning & reda i dokumentation och information. Verksamhetens alla ingående delar blir överblickbara med det helhetsperspektiv Reddibo erbjuder. Med den avancerade behörighetsstyrningen kan man också rikta informationen så att rätt information blir tillgänglig för rätt person. Med andra ord så styrs all information utifrån den roll man som medarbetare har i organisationen, och det blir lätt att hitta relevant information för varje arbetsuppgift. Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle för rätt beslut!

Det är inte ovanligt i en golfklubb att det är svårt att att se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Alltför ofta arbetar ledning, styrelse och banpersonal i sina egna enheter utan att få inblick i de andras områden. Risken är således stor att detta försvårar möjligheten att se verksamhetens alla ingående delar och den information som är knuten till dessa. Detta kan medföra att det kan bli svårt med rätt prioriteringar och korrekta beslut.

En stor risk i alla verksamheter är att information går förlorad eller inte kan hittas vilket i sin tur kan medföra onödiga kostnader när fel information används eller helt saknas. Med överblick minimeras denna risk avsevärt. Därför är det viktigt att delning av utvald information mellan medarbetare, ledning, styrelse och myndigheter eller annan extern part sker enkelt och smidigt. Om exempelvis tävlingskommittén på kort varsel lägger in kommande tävlingar i systemet så blir det lättare för bansidan att agera och omprioritera förberedelserna och bandriften därefter.  Och när vi väl sätter spadtaget i marken vet vi att vi arbetar på rätt ställe och inte ytterligare en gång gräver av kommunens vattenledning. Med rätt helhetsperspektiv hamnar inte information mellan stolarna.

Det är därför viktigt att när vi tittar på en utvald del ska det vi ser också vara det som är relevant.  Det kan vara allt ifrån ritningar till noteringar som gjorts under löpande arbete. Även planerade åtgärder från ens “masterplan” bör knytas in, med såväl tidsplan som budget för att ge en överskådlig bild av verksamheten. Söker vi efter utförda arbeten eller kommande aktiviteter är det viktigt att kunna se vad som gjorts och när samt vad som är tänkt att göras, allt med eventuell tillhörande dokumentation för att på så sätt se helheten.