Systemet möjliggör att din klubb efter eget behov kan samla information i en grundstruktur och specialsidor möjliggör att växa i systemet utan att klubben behöver uppgradera till Stora Reddibo.  Oftast läggs specialsidor antingen till Arbetsmiljömodulen eller Miljömodulen.

Specialsidorna med grundstruktur som finns är:

  • Avtalssida

På avtalssidan lägger klubben in alla avtal och kopplar relevant information per avtalskategori samt lägger till när varje enskilt avtal ska ses över eller omförhandlas.  Detta möjliggör för din klubb att på ett enkelt och övergripande sätt strukturera upp avtalen för att få ett helhetsperspektiv.

  • Styrelsesida

Här lägger din klubb in allt styrelsearbete för att skapa ordning och reda vilket i förlängningen även underlätta för nästkommande styrelsegenerationer.  Genom behörighetssystemet så går det lätt att styra tillträde till informationen så att bara styrelsens medlemmar kommer åt den.

  • Maskinsida 

Här samlas din klubbs alla maskiner och här kopplas relevant information för varje enskild maskin.  Detta ger bättre överblick och koll på ett enkelt och övergripande sätt samt blir det enklare att hitta maskinspecifik information för service, underhåll och vid ett eventuellt maskinutbyte.

  • Fastighetssida

I denna specialanpassade sida ges en enkel överblick över din klubbs alla fastigheter. I denna förenklade version läggs alla fastigheter in på en och samma sida där klubben kan koppla viktig information, dokumentation och händelser. Givetvis går det också att lägga in det planerade underhållet samt att göra en felanmälan när något behöver åtgärdas.

För att bygga ett mer komplext fastighetssystem krävs användandet av det Stora Systemet framförallt ifall behovet kräver sidor med understrukturer.

  • Bansida

Här kan din klubb dokumentera upp banan på ett övergripande sätt och här kopplas relevant information, dokument och underhållsplaner per hål och per bana. Det går att lägga en bild över varje hål och dokumentära upp den specifika informationen som krävs för dess skötsel och underhåll.